Information
สพม.14รับการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับการประเมินและติดตามการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการประเมิน สพฐ ประกอบด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ ประธานกรรมการ นายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ และนายอนิวัฒน์ บัวผาย กรรมการประเมิน โดยได้ทำการประเมินตามมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด