Information
สพม.14 พัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดพังงา จัดอบรมพัฒนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 33 คน ประกอบด้วย จังหวัดพังงา 18 คน ระนอง 10 คน และภูเก็ต จำนวน 7 คน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ นำความรู้ไปพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่ง วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด