Information
ขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนอาคารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียนแบบ 218 จำนวน 2 ชั้น 18 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าสู้ราคา จำนวน 51 ราย โดยมีคณะกรรมการขาย ประกอบด้วยนายวิชัย สุริพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประธานกรรมการ นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายอนันวิทย์ ทองหวาน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นกรรมการ Cr ภาพโดย..เครือข่ายกลุ่มบริหารงานการเงินฯ / เรวดี ..ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด