Information
สพม.14 ประชุมชี้แจงเตรียมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
       เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 แก่คณะกรรมการดำเนินการสอบของศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สำหรับปีการศึกษา 2557 นี้ ศูนย์สอบ สพม.14 ได้ปรับเปลี่ยนสนามสอบเป็น 26 สนามสอบ เพื่อความสะดวกในการจัดสอบ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีชื่อเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 4,896 คน ใช้ ห้องสอบ จำนวน 171 ห้องสอบ Cr ภาพข่าว เครือข่ายกลุ่มนิเทศฯ สพม.14... เรวดี / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด