Information
สพม.14 นิเทศติดตามเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา
       สพม.14 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 14 สู่มาตรฐานสากล เพื่อเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้กำหนดกรอบการนิเทศในระยะแรกเป็นระยะเร่งด่วน เพื่อที่จะขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมนักเรียน รองรับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและดำเนินการทดสอบ Pre O-NET นำผลการสอบไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และในช่วงเดือนมกราคม 2558 ได้กำหนดให้มีการออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ภายใต้การนำของศึกษานิเทศก์ สพม.14 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ซึ่งแบ่งคณะกรรมการเป็น 3 ชุด เพื่อติดตามความพร้อม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ประจำปี 2558 ให้กับโรงเรียน และเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด สพม.14 ให้สูงขึ้น Cr ภาพ..ถาวร / เรวดี ..ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด