Information
เปิดศูนย์จริยธรรม (มัสยิด) โรงเรียนเกาะยาววิทยา
       เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดศูนย์จริยธรรมโรงเรียนเกาะยาว (มัสยิดโรงเรียน) อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยนายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของศูนย์จริยธรรมโรงเรียนเกาะยาววิทยาว่า การสร้างศูนย์จริยธรรม(มัสยิด)โรงเรียนเกาะยาว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนาชีวิตและชุมชน โดยการประสานของนายดลหล้อ เปกะมล อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา เป็นเงิน 266,000 บาท และงบประมาณจากจิตศรัทธาบริจาคของชาวเกาะยาว โดยการประสานความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเกาะยาววิทยา ซึ่งในการก่อสร้างศูนย์จริยธรรม ใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 562,966 บาท โดยวัตถุประสงค์ของศูนย์จริยธรรม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการละหมาดและประกอบศาสนกิจของประชาชนในชุมชนและนักเรียนโรงเรียนเกาะยาววิทยา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและนักเรียนโรงเรียน
       นายธัชชเวชว์ฯ กล่าวว่า ศูนย์จริยธรรมแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเกาะยาววิทยาและชุมชน ในการใช้เป็นสถานที่สำหรับการละหมาดและการประกอบศาสนกิจอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้เป็นสถานที่สำหรับการทำละหมาดของนักเรียน เพราะการละหมาดถือเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญของมุสลิม ดังนั้นการมีสถานที่ละหมาดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ดี นอกจากนี้ศูนย์จริยธรรมแห่งนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นสัญสัญลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านจิตใจของคนในชุมชนและนักเรียนโรงเรียนเกาะยาววิทยา โมฮำหมัดสตาร์...ภาพ / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด