Information
สพม.14 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
       เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 สพม.14 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพม.14 จำนวน 45 คน เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และการบริการที่ดี ณ บ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยใช้กิจกรรม Team building 12 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานเน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรม ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การรู้จักแก้ปัญหา แบบเป็นทีม และในภาคค่ำมีกิจกรรมสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่ และเลี้ยงส่งบุคลากร สพม.14 ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ต่างเขต จำนวน 2 คน ได้แก่ นายปรีชัย ศรีชัยโย นักจัดการงานทั่วไป ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ สพป.หนองคาย เขต 2 นายสาธิต ปุ้งโพธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ สพม.8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สร้างความสนุกสนาน รู้จักการแก้ปัญหาโดยการทำงานเป็นทีม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงานนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด