Information
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
       สพม.14 จัด ค่ายนักเรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่ายที่ 5 การให้ความรู้และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนในโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 30 คน จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สตรีภูเก็ต ดีบุกพังงาวิทยายน พิชัยรัตนาคาร และ ตะกัวป่า "เสนานุกูล" ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดมาแล้ว 3 ปี โดยนักเรียนเข้าร่วมโครง ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดค่ายครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้และการนำเสนอโครงงานของนักเรียน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นวิทยากรและให้คำแนะนำเสนอแนะ การนำเสนอโครงงานของนักเรียน เพื่อจะนำเสนอโครงงานในกิจกรรมค่ายที่ 6 ร่วมกับ สพม.12 สพม.13 และ สพม.16 ณ ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขต ภูเก็ต ในวันที่ 27 -29 ธันวาคม 2557 ต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด