Information
สพม.14 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน
       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สพม.14 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างทุกคน จำนวน 45 คน เพื่อพบปะพูดคุย ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน แจ้งข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในการปฏิบัติราชการ ต่างๆและเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน สพม.14 และสหวิทยาเขต การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากร สพม.14 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ฯลฯนอกจากนี้ ผอ.สพม.14 มีเรื่องแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสอบของข้าราชการตำแหน่งต่างๆ เช่น ตำแหน่ง ผอ./รองผอ.ร.ร. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากร 38 ค.(2) เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงินในสำนักงาน และในการประชุมครั้งนี้ ผอ.สพม.14 ได้ให้ข้อคิดกับข้าราชการและลูกจ้างว่า งานจะประสบผลสำเร็จต้องขึ้นอยู่กับ 3 อย่าง คือ วิธีคิด วิธีทำ และ เป้าหมายที่จะทำ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด