Information
สพม.14 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการเงิน
       สพม.14 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ข้าราชการครู สังกัด สพม.14 จังหวัดพังงา ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ข้าราชการครู สพม.14 จังหวัดพังงา จำนวน 50 คน โดยการอบรมครั้งนี้ เน้นเนื้อหาความรูเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระบบการเงิน ข้อควรรู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ ตลอดจนการวางแผนการเงิน การบริหารจัดการหนี้สิน และความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความรู้ทางการเงินให้แก่ครู สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัว ประกอบกับครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาอบรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ครูจึงเป็นผู้ที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ทางการเงินไปยังนักเรียน เพื่อครู และชุมชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้สุขภาพทางการเงินของทุกคนมีความเข้มแข็งสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด