Information
สพม.14 ร่วมพัฒนาสังคมฯเสริมทักษะความรู้การป้องกันการค้ามนุษย์
       สพม.14 ร่วมมือกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จัดโครงการอบรมเสริมทักษะ ความรู้ เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.14 จังหวัดพังงา และสังกัดสพป.พังงา รวม จำนวน 58 คน เพื่อเสริมทักษะให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์แก่ครู ให้รู้เท่าทันสถานการณ์และวิธีการของขบวนการค้ามนุษย์ สามารถนำไปสอนเด็กในโรงเรียน ให้รู้จักป้องกันตนเอง จากการถูกหลอกลวงและแสวงหาประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์ ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพังงาในการร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมมอบวุฒิบัตรและให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าอบรมและนายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาปิดการอบรม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม ภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด