Information
นักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก (CP ALL) โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ฝึกปฏิบัติงานจริงที่ 7 - eleven
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ- ก้องอนุสรณ์" สังกัด สพม.14 ที่เรียนหลักสูตรทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก (CP ALL) เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริงที่ร้าน 7-eleven สาขาในเขต ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในภาคเรียนที่ 1 ตามแผนการเรียน ที่โรงเรียนได้ ทำความร่วมมือตกลงกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (CP) จัดทำเป็นโครงงานบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นกระบวนการและลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืน ตามสโลแกนที่ว่า " เรียนรู้สู่อาชีพ สร้างคน สร้างรายได้ นำพาสู่โลกกว้าง บนเส้นทางความพอเพียง" โดยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ได้ออกนิเทศ ติดตามการฝึกปฏิบัติงานงานของนักเรียนที่ร้าน 7-eleven เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
       นายปัญญา กล่าวว่า โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ได้ทำสัญญาความร่วมมือกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (CP) เปิดหลักสูตรทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก (CP ALL) เป็นปีแรก โดยมีนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 20 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน รู้จักการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สภาพจริงตามสาขาธุรกิจค้าปลีกที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ รู้จักการทำงานมีความรับผิดชอบและบริหารงานด้วยตนเอง ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนให้ดีขึ้น นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถจัดทำโครงงานบูรณาการตามแผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก ซึ่งนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ ด้านทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำแน่นอน โดยสามารถเข้าทำงานที่ 7- eleven หลังจากเรียนจบ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด