Information
สพม.14 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการเงินและพัสดุ
       วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเงินและพัสดุ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 90 กว่าคน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ โรงเรียนละ 2 คน บุคลากรทางการศึกษาใน สพม.14 กลุ่มละ 2 คน ณ ห้องประชุมอิงธารา รีสอร์ท ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินและพัสดุ ให้การบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในกลุ่มร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด