Information
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
       วันนี้ (28 ตุลาคม 2557) นายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 49 คน
       นายสมควร ดิษฐสุวรรณ กล่าวว่า โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในปีงบประมาณ 2557 เพื่อดำเนินการพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Service :SSS) ตามกรอบแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ซึ่งจากการที่โรงเรียนได้คัดกรองผู้เรียนในเบื้องต้นพบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในข่ายของประเภทคนพิการที่กำหนดโดยเฉพาะนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้ได้ตามศักยภาพที่เขามีอยู่และเป็นการให้โอกาสการศึกษาเช่นเดียวกับนักเรียนปกติทั่วไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด