Information
สพม.14 ประชุมกลั่นกรองจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
       สพม.14 ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น ลันตา รีสอร์ท อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมกลั่นกรองจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 และมอบนโยบาย สพฐ.และ สพม.14 ในการดำเนินการทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 และอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ มีการสรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปี 2557 และร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง วิพากษ์โครงการ ที่จะนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สพม.14 จากการนำเสนอโครงการของแต่ละกลุ่มงาน สพม.14 โดยพิจารณาคำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยโบาย จุดเน้นและกลยุทธ์ของ สพฐ.และ สพม.14 ตลอดจนร่วมกันให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น รูปแบบแนวทางการพัฒนาของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้แทนบุคลากร สพม.14 และผู้แทนเครือข่ายสหวิทยาเขต สพม.14 จำนวน 4 สหวิทยาเขต จาก 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ต และระนอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองจัดทำแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวน 40 คน
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด