Information
สพม.14 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ นำเสนอผลงานครูและผู้บริหาร
       สพม.14 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานครู ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
       เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานครู ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ณ โรงแรมมุกดาราบีชวิลล่าแอนด์สปาร์รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีการจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต้นๆ ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และการจัดนิทรรศการของโรงเรียนดีประจำตำบล ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนเพ่อส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน เพื่อให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีเวทีในการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ และการขับเคลื่อนงานการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 300 คน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด