Information
สพม.14 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดโครงการพัฒนางานการช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน ซึ่ง สพฐ.กำหนดให้ปีการศึกษา 2557 – 2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้ รับการคัดกรองจากครูประจำชั้น ที่มีความเป็นอยู่ที่ลำบากสมควรได้รับการช่วยเหลือ ทั้ง 3 จังหวัด คือพังงา ภูเก็ตและระนอง ซึ่งมีบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 24 -30 กันยายน 2557 เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด