Information
สพม.14 ร่วมมือตำรวจป้องกันและป้องปรามยาเสพติด ในสถานศึกษา
       นายเสรี พาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน และค่ายอบรมแกนนำนักเรียน "แกนนำวัยใส ใส่ใจสังคม" วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 กล่าวว่า สพม.14 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สนองนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยดำเนินการโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ ระหว่างตำรวจ ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และแกนนำนักเรียน เป็นการสร้างภูมคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ "แกนนำวัยใส ใส่ใจสังคม" เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นผู้นำในการมีจิตอาสาที่จะดูแลใส่ใจ ช่วยเหลือสังคม ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา โดยเริ่มจากตนเอง ชุมชน มุ่งเน้นให้เห็นประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นสำคัญ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2557 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดภูเก็ตและศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนยังได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมทีช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
       หลังพิธีเปิดการอบรม นายเสรี พาณิชย์กุล นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี และผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของนักเรียนโรงเรียนเมืองถลางอีกด้วย เรวดี ภาพ/ ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด