Information
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14
       เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 สพม.14 จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี ความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และที่สำคัญเป็นการช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนในจังหวัด พังงา ภูเก็ต ระนองและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำไปสู่ความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ตลอดจนได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน นายพรเทพ แป้นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ในฐานประธานเครือข่ายส่งแสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดระนอง และเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ทีม ได้แก่ทีมสหวิทยากรเขตพิงกัน สหวิทยาเขตสิมิลัน สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี และทีมสหวิทยาเขตเขานิเวศน์ และมีประเภทกีฬาที่แข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล เปตอง ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว ในภาคค่ำจัดให้มีกิจกรรม Sport party โดยมีการรับกประทานอาหารร่วมกัน มอบถ้วยรางวัลแก่ทีมนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท การแสดงบนเวทีของแต่ละทีม และสุดท้ายได้มีการมอบธง โดยคณะผุ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจังหวัดระนองซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มอบให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพังงาที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด