Information
สพม.14 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.14 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2557 ผู้เข้าอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลในสังกัด 27 โรงเรียน ๆละ 2 คน จำนวน 54 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีการใช้งานระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำข้อมูลปฐมภูมิใน ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นข้อมูลที่สำคัญของการบริหารงานบุคคล ช่วยให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด