Information
เครือข่ายฯ สิมิลัน สพม.14 พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระฯยกระดับผลสัมฤทธิ์
       วันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการนำนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ แอนด์ วิลล่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งจัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตสิมิลัน สพม.14
       นายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต สิมิลัน สพม.14 กล่าวว่า จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-NET, NT ระดับเขตพื้นที่ จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในภาพรวมระดับชาติและสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสิมิลัน ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตสิมิลัน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน 6 โรงเรียน จำนวน 48 คน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นในปีต่อๆไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด