Information
สพม.14 พัฒนาครูสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านความคิด (Thinking Ability )
       เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการคิด (Thinking Ability Assessment) ที่โรงแรมปาล์มแกลเลอเรีย รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้าน การคิด โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2557 มีสาระเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการคิด การลงมือปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมิน การนำเสนอข้อสอบและการวิพากษ์ปรับแก้ และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตลอดจนแนวทางในการนำเครื่องมือไปใช้กับผู้เรียน ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน 5 กลุ่มสาระหลักได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 135 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
       นายธัชชเวชว์ฯ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการประเมินความสามารถด้านการคิด ซึ่งผู้เรียนเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่สำคัญที่สุดของกระบวนการจัดการเรียนรู้ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งในหลายแนวทางที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนภาพรวมของชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามแนวนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. โดยคาดหวังว่าจะมีความเทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศในเอเชีย และทวีปอื่นๆ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด