Information
กาชาดพังงามอบทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็ก
       เช้าวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบทุนการศึกษากาชาดพังงาแก่นักเรียน จำนวน 256 ทุน เป็นเงิน 748,000 บาท โดยแยกเป็นทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 164 ทุนๆละ 1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและขยายโอกาส จำนวน 51 ทุนๆละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 ทุนๆละ 3,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 16 ทุนๆละ 20,000 บาท ระดับ ปวช. จำนวน 5 ทุนๆละ 3,000 บาท และระดับ ปวส. จำนวน 5 ทุนๆละ 4,000 บาท สำหรับการมอบทุนการศึกษาของกาชาดได้ดำเนินการมาตลอดทุกปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กพังงาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรวดี ภาพ / ข่า
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด