Information
สพม.14 รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.14 นำโดยประธานคณะกรรมการประเมิน นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ และกรรมการประกอบด้วย นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ นางปลิดา วิชิตกมลชัย นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. นายธัชชเวชว์ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ แนะนำบุคลากร และรายงานสภาพทั่วไปของ สพม.14 และ นายกฤษดา วิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงานของ สพม.14 ตั้งแต่มาตรฐานที่1 จนจบมาตรฐานที่ 3 หลังจากนั้น ประธานและกรรมการประเมินได้ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานและการเขียนรายงานเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ชัดเจนและขาดความสมบูรณ์ แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ นอกจากนี้ นายสุวัฒน์ฯ ยังกล่าวได้กับบุคลากร สพม.14 ว่า การที่ สพม.14 ได้รับการสุ่มในการประเมินครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับการชี้แนะ แนะนำ แนวทางการดำเนินงานจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้เข้าใจ และรู้วิธีการ แนวทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องในปีต่อๆไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด