Information
มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
       โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานมอบทุนและมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองจำนวนมากร่วมในพิธี
       นายธัชชเวชว์ฯ กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เพื่อให้รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งการศึกษาต้องอาศัยปัจจัยด้านทุนทรัพย์สำหรับใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ขอชื่นชมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียน ระดมทุนเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการศึกษาให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ขอบคุณผู้มี อุปการคุณทุกคน ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และร่วมเสียสละทุนทรัพย์เพื่อเยาวชน
       นายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา กล่าวว่า จากการเขียนแบบรายงานการขอรับทุนการศึกษาและจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พบว่าครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสมควรได้รับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาจึงจัดให้มีการระดมทุนการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและได้จัดสรรทุนการศึกษา เป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนนักเรียนสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ลำดับที่ 1 จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 2,000 บาท 2. ทุนช้างเผือก จัดให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3.25 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3.50 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท 3. ทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และระดับชั้น ปวช. จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท 4. ทุนนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรมกีฬา ,อย.น้อย ,ทูบีนัมเบอร์วัน คณะกรรมการนักเรียนและช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน จำนวน 74 ทุน เป็นเงิน 75,500 บาท 5. ทุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 185 ทุน เป็นเงิน 271,000 บาท และ 6. ทุนโครงการอาหารกลางวัน สมทบทุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 279 ทุน เป็นเงิน 392,500 บาท
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด