Information
สพม.14 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด
       วันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       สพม.14 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียน โดยจัดกิจกรรมอบรมให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนละ 2 คน และครูที่รับผิดชอบโรงเรียนละ 1 คน รวม จำนวน 81 คน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้สามารถดำเนินการได้โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพ สร้างสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมประชาธิปไตยด้วยความสมานฉันท์ ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนต่อไป ตลอดจนเป็นการดำเนินการตามจุดมุ่งหมายของสภานักเรียน คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยอันเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน เป็นกลไกในการดำเนินงาน มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ความเป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวิธีชีวิตแบบประชาธิปไตยในการสร้างความสงบสุขในสังคม ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ไปจนถึงสังคมระดับใหญ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรังและคณะ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2556 และนายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระยอง เขต 1 เป็นคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหลักการและแนวทางการดำเนินงานสภานักเรียนของ สพฐ. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้อบรม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน สพม.14 ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน คือ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ โรงเรียนสตรีระนอง และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรม
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด