Information
สพม.14 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม /เรียนรวมในโรงเรียน
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม / เรียนรวมในโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30,31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2557 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูสอนและครูที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนร่วม / เรียนรวมในโรงเรียน จำนวน 54 คน จาก 27 โรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ วิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา แก่ครูผู้สอนและครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดกรองและรับรองจากสถานศึกษา จะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือทางการศึกษา โดยได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาอย่างเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเด็กเรียนร่วมต่อไป เรวดี ภาพ/ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด