Information
สพม.14 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาที่ยั่งยืน
       สพม.14 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง ด้วยการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการดำเนินการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา แก่ครูแกนนำ จำนวน 40 คน จาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ละอุ่นวิทยา ทุ่งมะพร้าววิทยา และตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายมนตรี พรผล ผอ.ร.ร.กะทู้วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และคณะครูร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปขยายผลดำเนินการในสถานศึกษาต่อไป และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรและเป็นประธานปิดการอบรม โดยกล่าวถึงการดำเนินการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาว่า การขับเคลื่อนการดำเนินการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำเร็จได้จะต้องขึ้นอยู่กับ 1.ผู้นำจะต้องเข้าใจและให้ความสำคัญ 2. หลักสูตร โรงเรียนจะต้องมีหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.จะต้องมีกิจกรรมดำเนินการ 4. ต้องมีแกนนำในการขยายผล 5. การนำไปใช้ของผู้เรียน จะนำหลักปรัชญาไปใช้อย่างไร 6.โรงเรียนจะต้องต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และยังกล่าวว่าอยากให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเกิดขึ้นในทุกโรงเรียน เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด