Information
สพม.14 จัดแข่งขันพาทีสร้างสรรค์และโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 สพม.14 จัดการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์และโต้วาทีภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (English Debate) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนแห่งอาเซียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ 1.พาทีสร้างสรรค์ แยกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.การโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) แยกเป็นประเภทห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการดำเนินการแข่งขัน นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินและตรวจเยี่ยมการแข่งขันดังกล่าวด้วย ผลการแข่งขัน พาทีสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนสตรีระนอง ผลการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทห้องเรียนทั่วไป ได้แก่ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” และประเภทห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน และเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนทุกโรงที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัล จะได้เป็นตัวแทนเข้ารับการแข่งขันในระดับภาคต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด