Information
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ครั้งที่ 5/2557
       สพม.14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพม. 14 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษา พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหว และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 โดยโรงเรียนทับปุดวิทยา เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประชุม มีการแสดงของนักเรียน และนำเสนอวิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา โดยนายสุนทร รักเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา ต้อนรับคณะผู้บริหารที่มาประชุม วาระการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยเรื่องของ นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ของ คสช. 4 ข้อ ค่านิยมหลัก คสช. 12 ประการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่ง จังหวัดภูเก็ต โดยโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ความต้องการอัตรากำลังครู ปีงบประมาณ 2557 การจัดงานวันเกียรติยศ การแข่งขันกีฬา สพม.14 และมีการมอบโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลที่ 1 -3 มอบเกียรติบัตรติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่รับรางวัลพระราชทาน พ.ศ.2556 จากสำนักศึกษาธิการภาค 10 และมอบเข็มลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากการคัดเลือกโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด