Information
พิธีวันแห่งเกียรติยศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพิธีวันแห่งเกียรติยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในพิธีประกอบด้วย พิธีรับหมวกต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีประดับเข็มเกียรติยศ “สว.” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 640 คน โดยประธานและแขกผู้มีเกียรติในพิธี
       นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ต กล่าวว่า โรงเรียนเฉลิม-พระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาของไทย โดยจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นอนุสรณ์ทางการศึกษาให้อนุชนรุ่นหลัง ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยิ่งไปกว่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัด ที่เป็นทั้งของโรงเรียน พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “สว.” ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอักษรย่อของโรงเรียน ยังความปลาบปลื้ม และภาคภูมิใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนอย่างหาที่สุดไม่ได้
       นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีกล่าวกับนักเรียนตอนหนึ่งว่า การก้าวเข้ามาสู่รั้วน้ำเงินแดง ภายใต้ร่วมพระบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของนักเรียน นับเป็นก้าวแห่งอนาคตที่สำคัญที่ก้าวไปพร้อมกับเกียรติ ศักดิ์ศรี นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จะต้อง มีวินัย มีน้ำใจ รู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี มีความปรองดองไม่แตกแยก เอื้ออาทร อ่อนน้อม ถ่อมตน ต้องเทิดทูน เชิดชูสถาบัน มีความเป็นผู้นำ เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม เป็นนักเรียนรู้ นักถ่ายทอด นักจัดการ จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ และขอให้วันแห่งเกียรติยศวันนี้เป็นวันแห่งศักดิ์ศรีของทุกคน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด