Information
สพม.14 พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วย
       สพม.14 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู มีครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งปี 2557 เข้ารับการพัฒนา จำนวน 93 คน โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ แก่ผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 17 กรกฎาคม ซึ่งได้กล่าวเน้นในเรื่องของการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องปฏิบัติตาม ค่านิยมหลัก 8 ประการ ของ ก.พ. คือ 1. รู้จักความรับผิดชอบ 2. มีใจให้บริการ 3. การสื่อสารเป็นเยี่ยม 4. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 5. ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 6. ทำงานเป็นทีม 7. สร้างสรรค์เครือข่าย และ 8. สั่งสมความเชี่ยวชาญ ในการอบรมพัฒนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากนายวิพล นาคพันธ์ ปปจ. กระบี่ อดีด ผอ.สพท. เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางปนัสยา รัตนพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมให้ครูมีวินัย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และ นายเสริมพล แก้วขาว ครูโรงเรียนสตรีพังงา บรรยาย เรื่อง ความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และในภาคกลางคืนได้รับความอนุเคราะห์จากทีมสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างสัมพันธ์แก่ผู้เช้าอบรม และในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด