Information
โรงเรียนทับปุดวิทยา จัดค่ายกลางวันเส้นทางฝันนักธุรกิจน้อย
       โรงเรียนทับปุดวิทยา สังกัด สพม.14 ในฐานะศูนย์แกนนำนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจ จัดกิจกรรมค่ายกลางวันเส้นทางฝันนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาให้ความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานอาชีพ แก่นักเรียนแกนนำที่เป็นเครือข่ายในการขยายผล ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา มีครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 โรงเรียนๆละ 4 คน ครู 1 คน นักเรียน 3 คน ประกอบด้วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วีรสตรีอนุสรณ์ ตะกั่วป่าคีรีเขต และเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางสุวดี ผลงาม ครูเชี่ยวชาญ สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนทับปุดวิทยา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ แก่นักเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ ภายใต้สโลแกน คิดเป็น ทำได้ ขายเป็น อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ตลอดจนนักเรียนแกนนำสามารถนำความรู้ไปขยายผลต่อไปได้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด