Information
โครงการอบรมการวัดผลประเมินผลและปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ
       วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ที่ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การวัดผลประเมินผลและปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา โดยมีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา กลุ่มพิงกัน จังหวัดพังงา กล่าวรายงานการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า เป็นการจัดขึ้นตามบริบทและสภาพปัญหา และความต้องการของโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา กลุ่มพิงกัน จังหวัดพังงา ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาครู นักเรียน การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ครูรู้วิธีการออกข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ออกแบบข้อสอบ และนำไปปรับใช้ให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำข้อสอบเชิงวิเคราะห์ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร และครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สตรีพังงา ทับปุดวิทยา ทุ่งโพธิ์วิทยา ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนเกาะยาววิทยา รวม จำนวน 260 คน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด