Information
สพม.14 สร้างภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
       สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนละ 3 คน จำนวน 27 โรงเรียน 81 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก นายธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. นายไชยา กัญญาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยา และนายมาลุต ชาบำเหน็จ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยา
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน เพื่อสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรอบด้าน สพม.14 จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนำนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบและเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็งและยั่งยืน สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและให้ความสำคัญในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ภาพโดยเครือข่าย เรวดี / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด