Information
ประเมิน To be number one โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ก้าวสู่ระดับเพชร
       โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ภายใต้การนำของนายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน รับการประเมินโรงเรียน To be number one จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นาวาเอกหญิง สุภัคนาถ บุญสม ร.น. ประจำสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นายสุวิชาญ รักษ์ตรนากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และนายไพฑูรย์ นูสิหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานโครงการ To be number one กรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 เพื่อรักษามาตรฐานต้นแบบระดับทองปีที่สอง และจะก้าวต่อไปสู่ระดับเพชร โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่าย ร่วมต้อนรับ และรับชมการนำเสนอของนักเรียน
       นายสมควร ดิษฐสุวรรณ กล่าวว่า ชมรม To be number one และศูนย์เพื่อนใจ To be number one โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546 ซึ่งเป็นศูนย์เพื่อนใจ To be number one ต้นแบบในสถานศึกษาแห่งแรกในจังหวัดพังงา ได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาและพัฒนาอีคิว” แก่สมาชิก To be number one และเครือข่ายตลอดมา ปัจจุบันนอกจากนักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาจะเป็นสมาชิกชมรม To be number one ทุกคนแล้ว ชมรมยังได้ขยายเครือข่ายสมาชิกไปยังสถานศึกษาต่างๆ และมีภาคีเครือขายในชุมชนเข้าร่วมสมาชิกของชมรมอีกด้วย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด