Information
การประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE สู่จังหวัดต้นแบบระดับเพชร
       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วย ครู ผู้บริหาร นักเรียน โรงเรียนที่ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งได้แก่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา และโรงเรียนทับปุดวิทยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาชุมชน นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญ และนายปราชญา กรองแก้วอาริยะ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การนำของนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ
       นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมกับกล่าวรายงานการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ว่า จังหวัดพังงา ได้น้อมนำ โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ปี 2546 ซึ่ง และนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 จังหวัด TO BE NUMBER ONE พังงา ยังคงมุ่งมุ่นในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ภายใต้วิสัยทัศน์ “พังงาเมืองแห่งความสุข ปลุกกระแสร่วมใจ ประชาไกลยาเสพติด โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ จังหวัด TO BE NUMBER ONE พังงา พัฒนาสู่จังหวัดต้นแบบระดับเพชรในปี 2559 มีค่านิยมร่วม “จังหวัดพังงา ร่วมสร้างต้นแบบ ขายเครือข่ายน้อยถวายพระปณิธาน” พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด มีการมอบนโยบาย บูรณาการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นภารกิจของ ทุกหน่วยงาน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด