Information
สพม.14 นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษา แบบร่วมมือ
       เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต (เครือข่ายเทพกกระษัตรี) โดยมีนายณชัย เขมมิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประธานเครือข่าย กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และหลังจากพิธีเปิดแล้วได้ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้มีการรวบรวมผลงานที่ภาคภูมิใจมานำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สำหรับเครือข่ายเทพกระษัตรี ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ต เมืองถลาง กะทู้วิทยา เชิงทะเลวิทยาคม (จุติ – ก้อง อนุสรณ์) และวีรสตรีอนุสรณ์ นอกจากนี้มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ด้วย สำหรับการนิเทศ ติดตามและประเมิน เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมิน และให้ข้อแสนอแนะกับโรงเรียนเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด