Information
สพม.14 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การออมเงินเพื่อวัยเกษียณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแก่สมาชิก กบข.และผู้เกษียณอายุราชการ
       สพม.14 จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การออมเงินเพื่อวัยเกษียณและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินบำเหน็จบำนาญแก่สมาชิก กบข.และผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูที่เป็นสมาชิก กบข.โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 27 โรงเรียน ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 จำนวน 41 คน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มละ 1 คน รวม 75 คน โดยมีวิทยากร คุณชุติปภา ยังสุข ผู้จัดการฝ่ายบริการและสวัสดิการ กบข. ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การออมเงินเพื่อวัยเกษียณ ในภาคเช้า และนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินบำเหน็จบำนาญ แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในภาคบ่าย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด