Information
สพม.14 จัดสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี 2557
       วันที่ 16 มิถุนายน 2557 สพม.14 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย ปีงบประมาณ 2557 ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 เพื่อตอบสนองนโยบาย สพฐ. โครงการรักษ์ภาษาไทย และเป็นการพัฒนาทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่1 แต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.1 – 3 ประเภทบุคคล ประเภทที่ 2 การอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม.1 – 3 และ ม.4 - 6 ประเภทบุคคล และประเภทที่ 3 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ระดับชั้น ม.4 – 6 ประเภททีม มีนักเรียนจาก 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ตและระนอง เข้าสอบจำนวน 60 คน โดยนักเรียนที่มีผลการการสอบแข่งขันได้ระดับชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนเข้ารับการแข่งขันในระดับประเทศในวันภาษาไทยแห่งชาติต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด