Information
สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบสอง 30 อัตรา
       เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 สพม.14 เรียกบุคคลที่ขึ้นบัญชีจากสอบแข่งขันได้ รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14 รอบที่สอง จำนวน 30 อัตรา ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาไทย 8 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ภาษาจีน 4 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 3 อัตรา ประวัติศาสตร์ 3 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ทัศนศิลป์ 2 อัตรา นาฎศิลป์ 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา และคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ผู้ได้รับการเรียกบรรจุรายงานตัวครบ ทั้ง 30 คน หลังจากรายงานตัวแล้วได้มีการเลือกสถานศึกษาที่จะเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งและเขียนข้อมูลประวัติ ในแบบ ก.พ.7 โดยการแนะนำของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้ให้การปฐมนิเทศ และให้หลักการแนวคิดแก่ครูบรรจุใหม่ โดยสรุปดังนี้ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของการเป็นข้าราชการ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น หลักสายการบังคับบัญชาของการเป็นข้าราชการครู มีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หลักความก้าวหน้าในตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ซึ่งจะต้องสั่งสมความรู้ความสามารถสู่มืออาชีพ หลักการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของข้าราชการ จะต้องเรียนรู้ ระเบียบข้อกฎหมาย ข้อปฏิบัติ จรรยาบรรณ เพื่อมิให้ประพฤติผิดวินัยการปฏิบัติราชการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หน้าที่หลักของครูคือสอน และมีหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จะต้องเรียนรู้ ไม่มีใครรู้ตั้งแต่ต้น การปรับตัวในการอยู่กับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ทั้งบุคคล และการทำงาน มาตรฐานการปฏิบัติตนจะต้องปฏิบัติตนให้เกิดความเชื่อถือ ปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ และสุดท้ายได้ฝากข้อคิดว่า “อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว” เพราะจะไม่ได้รับความรู้อะไรเลย และจะต้องเป็นคนที่ไม่หวงความรู้ ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้บุคคลอื่น จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด