Information
ส่งมอบแท็บเล็ต ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
       เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 สพม.14 ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ตามโครงการ แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับครูและนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2556 จาก สพป.พังงา ซึ่งเป็นศูนย์รับการจัดสรร จำนวน 5,693 เครื่อง ประกอบด้วยแท็บเล็ต สำหรับนักเรียน จำนวน 5,458 เครื่อง สำหรับครู 144 เครื่อง สำรองสำหรับนักเรียน 50 เครื่อง และสำรองสำหรับครู 41 เครื่อง และ สพม.14 ได้ส่งมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน ในวันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการจัดเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด