Information
สอบคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
       เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 สพม.14 ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายสามัญและสายอาชีพที่เรียนดีและมีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและท้องถิ่น สำหรับอำเภอที่ยังไม่มีผู้สอบได้ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 สพม.14 ได้กำหนดศูนย์สอบ 3 ศูนย์สอบ คือ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง มีนักเรียนสมัครสอบที่มี คุณสมบัติ จำนวน 55 คน จำแนกเป็นทุนประเภทที่ 1 จำนวน 18 คน ทุนประเภทที่ 2 จำนวน 37 คน ผู้เข้าสอบ จำนวน 40 คน ขาดสอบ 15 คน ในวันดังกล่าว นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์สอบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย การดำเนินการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มี ปัญหาแต่อย่างใด เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ /เรวดี ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด