Information
อบรมขยายผลระบบ My office (ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
       เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 สพม.14 จัดอบรมขยายผลการใช้ระบบ My Office ( ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียนๆ ละ 2 คน ประกอบด้วย รองผอ.ร.ร. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน รวม จำนวน 54 คน ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 เพื่อให้โรงเรียนพิจารณาในการนำระบบดังกล่าวไปใช้ในโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและความพร้อมของโรงเรียน โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้พบปะพูดคุยและให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบ My Office แก่ผู้เข้าอบรม โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ระบบดังกล่าวเป็นระบบงานสารบรรณที่นำเทคโนโลยีซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบงาน เป็นระบบที่มีความทันสมัย โดยปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความรวดเร็ว และลดการใช้กระดาษได้มาก ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบุคลากร สพป.สงขลา เขต 2 นายทวีรัตน์ เทพนะ ครูชำนาญการช่วยราชการ สพป.สงขลา เขต 2 ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด