Information
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๐๐ เรื่องการวิจัยฯ โครงการ “โรงเรียนสุจริต”
       โรงเรียนสตรีภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม และโรงเรียนกะเปอร์วิทยา ส่งบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๐๐ ปี วิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการ “ โรงเรียนสุจริต” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัด นครนายก
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด