Information
สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
       เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 3 ระบบ คือ ระบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ( B-OBEC) ของโรงเรียนในสังกัด และสามารถรายงานข้อมูลผ่านระบบได้ถูกต้อง ทันตามเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าอบรมเป็นครูที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนๆ จำนวน 35 คน และมี ส.ต.ต.หญิงกัญญารัตน์ บุญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพม. 14 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด