Information
สพม.14 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพทักษะการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ คิดวิเคราะห์เป็น
       สพม.14 สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน
       เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำที่เป็นครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 54 คน 27 โรงเรียน ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองจังหวัดพังงา เพื่อให้วิทยากรแกนนำมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกลยุทธ์การอ่านและการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA และการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน สามารถนำไปขยายผลต่อครูผู้สอนคนอื่นๆในโรงเรียนให้จัดกาเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ให้มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น
       นายธัชชเวชว์ฯ กล่าวว่า การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเร่งรัดพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้องมีทักษะการอ่าน ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าได้ และ สพฐ.ได้ตั้งเป้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยต้องสูงขึ้นจากฐานเดิม ร้อยละ 5 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ สพม.14 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเยนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักต้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด