Information
สพม.14 เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายช่วย
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน โดยใช้เครือข่าย และบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.14 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
       การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2557 เพื่อมุ่งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ครูที่รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ จำนวน 90 คน จากโรงเรียนในสังกัด จังหวัดพังงา ภูเก็ตและระนอง โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้นเรียนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2557 ให้มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2556 ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงนามเป็นพยานการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด