Information
สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2557
       การพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา นำมาซึ่งการร่วมพัฒนาและสร้างคุณภาพการศึกษา การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.14 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน รองผอ.สพม. 14 และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนเพื่อ แจ้งข้อมูล ระเบียบ แนวปฏิบัติใหม่ๆ การดำเนินงานและการติดตามงานเรื่องต่างๆ แต่ละกลุ่มงานของ สพม.14 ใ ห้สถานศึกษาได้รับทราบและปฏิบัติ สำหรับการประชุมในแต่ละครั้งโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ต และระนอง จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และครั้งนี้ โรงเรียนสตรีระนอง ภายใต้การนำของนายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยได้มีการต้อนรับด้วยการแนะนำสถานศึกษาของนักเรียนด้วยภาษาอาเซียน 4 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และพม่า การแสดงของนักเรียน และชมวีดิทัศน์ของโรงเรียน ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
       สำหรับในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับ การดำเนินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี 2557 การใช้โปรแกรมรายงานภัยพิบัติในสถานศึกษา การเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ สพม.14 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยประจำปี 2557 การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2555 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่าย ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน แนวปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัย / อุบัติเหตุในสถานศึกษา การใช้เงินอุดหนุนรายหัวสถานศึกษา การจัดทำข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. ประจำปี 2557 และการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด