Information
สพม.14 วางแผน เตรียมการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
       วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้ทรงคุณวุฒิ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 27 คน เพื่อเตรียมความพร้อม วางแผน วิเคราะห์เอกสาร คู่มือการประเมิน พร้อมทั้ง กำหนดรูปแบบ ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุม พูดคุยเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพม.14 และมี ดร.ละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทางในการดำเนินกิจกรรม สำหรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ สำหรับ สพม.14 ใช้หลักการประเมินโดยเครือข่ายเป็นฐาน แบ่งผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตาม ประเมิน ออกเป็น 4 เครือข่าย ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด